گروه مهنـدســی فرهـــنگ کــــــــاج

Page 1 of 2

ثبت نام کارگاه آموزشی تکنیک های مصاحبه و مذاکره


مدرس : دکتر مهدی باغبان


تعداد جلسه :5 جلسه


زمان کلاس

پنج شنبه 19 مهرماه ساعت 19-15

جمعه 20 مهر ماه ساعت14-8

هزینه شرکت در کارگاه : 190 هزار تومان

 

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید

شماره تماس(*)
شماره همراه خود را به درستی وارد کنید

پست الکترونیکی(*)
Invalid Input

مبلغ واریزی
0 ریال

روش پرداخت

پرداخت و تکمیل ثبت نام